Loading...

ธงไชยเฉลิมพลหรือธงชัยเฉลิมพล สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารหาญยามออกรบ

ธงชัยเฉลิมพลเปรียบเสมือนตัวแทนพระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารหาญยามออกรบ ส่วนตัวผมนี้ได้ผ่านการเกณฑ์ทหารมา จึงได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามธงชัยเฉลิมพลมาแล้วทำ ให้เป็นเกียรติยิ่งหนักในชีวิตนี้ ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีโอกาสเห็นธงชัยเฉลิมพลต่อหน้าตัวเราเอง นับว่าเป็นบุญสูงสุดของชีวิตการรับใช้ชาติแค่เพียงช่วงระยะหนึ่ง จึงทำให้อยากรู้ว่าธงชัยเฉลิมพลนี้มีประวัติที่มา แตกต่างจากธงชาติไทยแบบไหน สำคัญอย่างไร เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้ได้อ่านกันครับ.

พระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล

ธงชัยเฉลิมพลประจำกองทหาร องค์พระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพระราชทานแก่หน่วยทหารเป็นคราวๆละหลายธง โดยประกอบพิธีสำคัญทางศาสนา พระราชพิธีตรึงหมุด ธงชัยเฉลิมพล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีนี้ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ท่ามกลางพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นผู้ใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรึงธงแต่ละผืนติดกับด้ามธง โดยทรงตอกฆ้อนเงินลงบนตะปูทองเหลืองอย่างแน่น ธงหนึ่งมีรูตะปูประมาณ 32-35 ตัว ที่ส่วนบนของคันธงจะมีลักษณะเป็นปุ่มโลหะกลึงกลมสีทองภายในกลวง ปุ่มกลมนั้นทำเป็นฝาเกลียวปิด-เปิดได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบรรจุเส้นพระเจ้า (เส้นพระเกศาของพระเจ้าอยู่หัว) พร้อมด้วยพระพุทธรูปที่ได้เข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้ว ชื่อ พระยอดธง ลงในปุ่มกลมแล้วทรงปิดฝาเกลียวขันแน่น ทรงเจิมแป้งกระแจะจันทน์ที่ยอดธงทุกคัน พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา แล้วจึงทำพิธีมอบธงชัยเฉลิมพลให้กับหน่วยต่าง.

ธงไชยเฉลิมพลหรือธงชัยเฉลิมพล

(เขียนได้สองแบบแต่ปัจจุบันประกาศต่างๆในราชกิจจานุเบกษานิยมสะกดอย่างหลัง)

เป็นธงประจำหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธงชัยเฉลิมพลถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของทหาร เป็นเกียรติยศของหน่วยทหารนั้นๆ ธงชัยเฉลิมพลยังประกอบด้วยสิ่งทีแสดงออกถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยธงหมายถึง ชาติ บนยอดธงบรรจุพระพุทธรูปหมายถึง ศาสนา และเส้นพระเจ้า (เส้นพระเกศา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลาเข้าสู่สงคราม ทหารทั้งหมดทั้งปวงต้องพิทักษ์รักษาธงชัยเฉลิมพลของหน่วยตนไว้ด้วยชีวิต ธงชัยเฉลิมพลจึงเป็นเครื่องนำกล้าหาญ ความองอาจแก่หมู่ทหารทั้งปวงให้เข้าต่อสู้ข้าศึกศัตรูให้ได้ชัยชนะกลับมา.

ตามพระราชบัญญัติธงเมื่อปีพ.ศ.2522 ได้กำหนดประเภทของธงชัยเฉลิมพลไว้ 3แบบคือ

1.ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก

ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีลักษณะเช่นเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบก ขนาด 70 ซม.ทั้งสี่ด้าน และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้า ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 ซม.

2.ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ

ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติแต่ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดง ซึ่งก็คือเหมือนกับธงฉานนั่นเอง.

3.ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ

เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 70 ซม.ทั้งสี่ด้าน ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 2 ใน 3 ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีฟ้า ผืนธงมุมด้านบนที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบริมสีเหลืองรัศมีสีฟ้าขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 ซม.

ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 14 พระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 วรรค 2 ได้กำหนดให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล้ว จะมีธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธงก็ได้.

ธงนี้มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่กว้าง 70 ซม. ยาว 105 ซม. ตรงกลางของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงกว้าง 35 ซม. ยาว 52.5 ซม. ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารสีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดำ ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลืองกว้าง 2 ซม.

ธงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มพระราชทานให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เมื่อ พ.ศ.2496 โดยหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานคือกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์และหน่วยที่ขึ้นตรง.

อ้างอิงข้อมูลมาจาก
ธงไชยเฉลิมพล : https://th.wikipedia.org/wiki/ธงไชยเฉลิมพล
ประวัติเพลงชาติไทย : https://www.thaibest.info/history-thai-national-anthem-of-thailand

Top